Att vara förälder på waldorfförskolan Linden ska vara både berikande och utmanande. Vårt mål är att stärka förälderns roll i förskolebarnets liv och ge stöd och uppmuntran i föräldrarollen. Waldorfförskolans hållning till det växande barnet utgör ett välbehövligt stöd till föräldraskapet i vår tid.

Genom dagliga möten, föräldramöten, föräldrautbildning, enskilda

föräldrasamtal, gemensamma årstidsfester, skötsel av barnens lokaler,

städning och reparationer är intentionen att bygga broar mellan förskolan

och hemmet och väcka frågor omkring waldorfpedagogiken.